Posted in Bez kategorii

Co to jest prawo karne oraz jakie rozróżniamy jego rodzaje?

Jest to ogół prawnych zasad, które za pośrednictwem kary jako środka przymusu, który zawarty jest w tych normach, chroni wartości społeczne przed czynami groźnymi zwanymi przestępstwami.
W rozumieniu karnego prawa wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka i jego majątek.

Czyn, który jest społecznie groźny jest to postępowanie, które pozostaje w negatywnej relacji do powszechnych wartości. Przestępstwo jest to czyn człowieka, który zabroniony jest przez ustawę pod groźbą kary. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie i występki. Wykroczenia są obok przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w tego typu sposób, aby wymagania stawiane przez to prawo były na miarę możliwości ludzi. Stosowane kary i zabezpieczające środki nie mogą być okrutne i nie powinny poniżać osoby karanej ani wyrządzać mu żadnej dolegliwości. Kara jest to konsekwencja popełnienia czynu, który zabroniony jest przez rozporządzenia karne. Winowajca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy z popełnionego przestępstwa zrobić można mu zarzut.
grafika

Autor: George Carter
Źródło: http://www.flickr.com
prawo karne

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

przepisy karne powinny opisywać przewinienie maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest stosowanie przypuszczeń na niekorzyść oskarżonej osoby. Kara za przestępstwo zdefiniowana powinna być we wcześniej wydanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół zasad prawnych, które posiadają zakazy i nakazy konkretnego zachowania się w przypadku naruszenia takich norm. Materialne prawo Fuzje i przejęcia karne, jest to dziedzina prawa określająca czynności, które są przestępstwami. Prawo karne skarbowe reguluje sprawę odpowiedzialności za wykroczenia i przewinienia skarbowe. Zawarte jest w KKS z 1999 r. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które określa wykroczenia wojskowe.

Postępowanie z osobami nie mającymi 18-tu lat jest to dziedzina prawa ściśle związana z prawem karnym, która uregulowana jest w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o zachowaniu w kwestiach nieletnich. Nie jest częścią prawa karnego, gdyż w sprawach nieletnich nie wykorzystuje się kar, tylko środki wykonawcze i poprawcze.